Zanim uruchomisz falownik
Przed podłączeniem zasilania sprawdź:
Okablowanie pod względem kompletności, zwarcia i doziemienia
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa dla całego urządzenia
Rodzaj połączenia silnika (gwiazda czy trójkąt) musi być dostosowany do napięcia falownika
Prawidłowość faz przyłączy silnika (U, V, W)
Kierunek obrotów enkodera inkrementalnego (o ile występuje)
Przed odblokowaniem regulatora nastawienie najważniejszych parametrów napędu:
Czy częstotliwość znamionowa U/f dopasowana jest do rodzaju połączenia silnika ?
Czy parametry napędu są nastawione prawidłowo w stosunku do potrzeb ?
Czy konfiguracja analogowych i cyfrowych wejść i wyjść dopasowana jest do okablowania!

Uwaga!
Przed jakimikolwiek pracami należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi falownika oraz wszystkich elementów składowych napędu elektrycznego !

Przetwornicę podłączać w stanie bez napięciowym.
Zabezpieczyć przed niezamierzonym załączeniem.
Podłączyć uziemienie.
Sąsiadujące urządzenia będące pod napięciem osłonić względnie odgrodzić. 
Należy przestrzegać podanych uwag montażowych. 
Wszystkie prace: transportowe, Instalacyjne, rozruchowe i konserwacyjne, muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną odpowiedzialną i fachową obsługę. 
Przy pracach instalacyjnych należy zwrócić uwagę na rozładowanie statyczne przed dotknięciem aparatu. 
Uziemienie funkcjonalne musi być podłą­czone do przewodu PE lub do wyrównania po­tencjału. 
Wykonanie tego podłączenia leży w zakresie odpowiedzialności wykonawcy montażu 
Podłączenie przewodów sterowania muszą być instalowane w ten sposób, aby uniknąć wpływu na funkcję automatyzacji rozproszonych pól indukcyjnych lub pojemnościowych. 
Urządzenia automatyki i ich elementy obsługi należy tak zabudować, aby były zabezpieczone przed niezamierzoną manipulacją, należy podjąć w systemach sprzężenia odpo­wiednie środki hardwerowe i softwerowe by uniknąć niezidentyfikowanych stanów w urządzeniach automatyki wynikających z przerw w przewodach i żyłach sygnałowych.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić odpowiednio niskie napięcie od strony zasilania 24 V. 
Stosować tylko zasilacze odpowiadające wymaganiom norm: IEC 60364-4-41. Wahania i odchyłki znamionowego napięcia zasilania sieci muszą odpowiadać podanym w danych technicznych granicom tolerancji. W innych przypadkach należy liczyć się z zakłóceniami funkcjonalnymi i wystąpieniem stanów niebezpiecznych. 
Urządzenia wyłączeń awaryjnych wg IEC/EN 60204-1 muszą być czynne niezależnie od stanu i rodzaju pracy urządzeń automatyki. 
Urządzenia przeznaczone do umieszczenia w szafach mogą być obsługiwane wyłącznie w stanie zabudowy. 
Należy zapewnić, aby po wystąpieniu przepięć i wyłączeń w sieci przerwany program został uporządkowany i mógł być na nowo podjęty. 
Nie mogą przy tym wystąpić nawet krótkotrwałe stany niebezpieczne. W przeciwnym razie należy użyć wyłącznika awaryjnego. 
W miejscach gdzie występujące w urządze­niach automatyki zakłócenia mogą spowodować szkody materialne lub zagrożenie, muszą być zastosowane szczególne środki, które zapewnią bezpieczeństwo w takich stanach. (Np. niezależne wyłączniki krańcowe, mechaniczne blokady itp.) 
Przetwornica częstotliwości musi zachować w czasie pracy odpowiedni stopień ochrony, zarówno dla części przewodzących prąd, wiru­jących, ruchomych, jak i dla gorących powierzchni zewnętrznych. Niedozwolone jest demontowanie osłon za­bezpieczających. 
Nieprawidłowa instalacja lub obsługa silnika i przetwornicy prowadzi do ciężkich obrażeń ciała oraz szkód materialnych. 
Przy pracach prowadzonych pod napięciem należy stosować się do przepisów obowiązujących lokalnie (np. VBG4) 
Instalację elektryczną należy wykonać wg załączonych przepisów (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia, przewód ochronny). 
Urządzenia w których zabudowane są prze­twornice częstotliwości musza być wyposażone w odpowiadające przepisom BHP i innym obowiązującym dodatkowe środki bezpieczeństwa i dozoru. Dozwolone jest wprowa­dzanie zmian do przetwornic przy pomocy software obsługi. 
W czasie pracy wszystkie pokrywy i drzwi urządzenia muszą być zamknięte. 
Użytkownik musi uwzględnić w konstrukcji maszyn środki ograniczające skutki błędnego zadziałania regulatora napędu ( wzrost obrotów lub gwałtowne zatrzymanie silnika ), aby nie powstało zagrożenie osób lub szkody materialne, np.: dodatkowe niezależne urządzenia dozorujące zmienne wpływające na bezpieczeństwo (obroty, posuwy, położenia krańcowe itp.) elektryczne lub nieelektryczne środki zabezpieczające (blokady, mechaniczne rygle)
Ocena: 4.56/5 opinii: 72