Instalacja elektryczna - zasilająca
Najistotniejszą rzeczą przy podłączaniu zasilania falownika jest: doprowadzenie napięcia kablem o odpowiednim przekroju żył, odpowiednia izolacja kabla i odpowiedni wybór zastosowanego zabezpieczenia. Przy projektowaniu tras kablowych zasilających jak i silnikowych należy dostosować się do odpowiednich przepisów dotyczących Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC.
Idealne połączenie zasilania szafy napędowej z falownikami realizowane by było za pomocą kabli ekranowanych, ze względu na cenę kabli jest niestety rzadko stosowane. Falowniki z zasilaniem jednofazowym (230 V AC) produkowane są zazwyczaj do mocy 2,2 kW i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń a instalacja zasilająca sprowadza się do wyliczenia odpowiedniej średnicy żył kabla (w zależności od długości linii zasilającej). Falownik taki można zabezpieczyć wkładką topikową lub wyłącznikiem nadprądowym o wartości zapisanej w instrukcji technicznej danego modelu falownika.

Kabel zasilający

Dobierając (wyliczając) kabel zasilający należy zwrócić specjalna uwagę na:
In - znamionowy ciągły prąd wyjściowy falownika
Imax - maksymalny prąd wyjściowy (prąd przeciążeniowy)
Maksymalny przeciążeniowy prąd wyjściowy to prąd określony dla każdego falownika i zazwyczaj mieści się on w granicach: 150% dla czasu przeciążenia do 60 sekund i 200% przez czas 3 sekund, dane te mogą się zmieniać dla różnych modeli falowników poszczególnych producentów.

Przy prądzie maksymalnym warto pamiętać że periodyczne zmiany obciążeń z Imax mogą występować przez określony (lub zaprogramowany) czas i nie częściej niż x razy w czasie określonym i po czasie regeneracji. Przy częstym przeciążaniu falownika w funkcji czasu może nastąpić awaryjne wyłączenie falownika.

Następnym bardzo istotnym parametrem jest prąd zwarciowy i związane z nim zastosowanie zabezpieczeń - w tym przypadku należy zwrócić się do projektanta posiadającego odpowiednie, wymagane przez prawo uprawnienia w celu dokonania stosownych obliczeń linii zasilającej oraz zabezpieczeń.

Wyłącznik główny i zabezpieczenia

Szafa napędowa powinna posiadać wyłącznik główny pozwalający na szybkie odcięcie napięcia zasilającego. Każdy falownik znajdujący się w szafie napędowej powinien mieć indywidualne zabezpieczenie w postaci wkładek topikowych lub (polecamy) wyłączników silnikowych. Przy doborze zabezpieczenia kierujemy się informacjami zawartymi w instrukcji obsługi falownika.

Zapoznaj się z systemami sieci zasilających !


Ocena: 4.23/5 opinii: 31